بزرگداشت از ششمین سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی، شهید صلح و رئیس جمهور اسبق کشور:

الیوم پنجشنبه مؤرخ 30 سنبله 1396 مصادف به 21 آگست 2017  از ششمین سالروز شهادت استاد پروفیسور برهان الدین ربانی، شهید صلح در سالون کنفرانس این سفارت گرامیداشت به عمل آمد. محفل امروز با ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح روان همه شهدای کشور مخصوصاً به حق شهید صلح و رئیس جمهور اسبق کشور، استاد برهان الدین ربانی آغاز گردید. بعداً سفیر افغانستان در ترکیه جناب دوکتور امان الله جیحون و آقای اسدالله همدرد، سکرتر دوم این سفارت در مورد شخصیت، کارکردها و فداکاری های استاد شهید و دیگر شهدای کشور صحبت نمودند.

قابل ذکر است که در این محفل اعضای سفارت، تعداد محصلین افغانستان و افغانهای مقیم انقره اشتراک نموده و محفل با صرف عصریه پایان یافت.