محفل تودیعی جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان:

الیوم جمعه مؤرخ 24 قوس 1396 مصادف به 15 دسامبر 2017  محفل تودیعی و ارج گذاری به پاس خدمات دوره کاری جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره- ترکیه در سالون کنفرانس این سفارت تجلیل به عمل آمد. محفل امروز با سخنرانی خانم سهیلا امان، مستشار این سفارت آغاز گردید. بعداً به نماینده گی از شهروندان افغانستان مقیم انقره محترم داکتر عبدالسلام عاصم سخنرانی نمود و بعد سفیر افغانستان در ترکیه جناب دوکتور امان الله جیحون خاطرات و تجارب خود را با اشتراک کننده گان شریک نمودند.

قابل ذکر است که در این محفل اعضای سفارت، و افغانهای مقیم انقره اشتراک نموده و محفل با صرف ضیافت شب پایان یافت.