سفیر جدید التقرر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره جناب انجنیر عبدالرحیم سید جان با اعضای سفارت