قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

بدینوسیله به اطلاع عموم محصلین محترم بورسیه های دولتی جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری ترکیه رسانیده می شود که : دفتر آتشه تحصیلی در قسمت تبدیلی پوهنتون، رشته، شهر و لیله هیچ نوع صلاحیت اجراییوی نداشته و این موارد در صلاحیت ادارات ذیربط مقام  محترم وزرات تحصیلات عالی افغانستان می باشد.

بناً از تمام محصلین محترم که خواهان موارد فوق می باشند تقاضا به عمل می آید تا در همچو حالات بایست هدایت از طریق وزرات تحصیلات عالی و شعبات ذیربط آن وزارت محترم به دفتر آتشه تحصیلی رسماً ارسال گردد، تا در زمینه اجراآت بعمل آید.