سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره به مقبره مصطفی کمال اتاترک اکلیل گل گذاشت

 محترم انجنیر عبدالرحیم سید جان، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره امروز چهارشنبه ۱۷ جنوری ۲۰۱۸ مطابق به ۲۷ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی به مقبره مصطفی کمال اتاترک اکلیل گل گذاشت.

  در این مراسم، اعضای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره نیز اشتراک نمودند.