ملاقات تعارفی

به سلسله ملاقات های تعارفی آقای عبدالرحیم سید جان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، موصوف به تاریخ ۱۹ جنوری ۲۰۱۸ مطابق به ۲۹ جدی ۱۳۹۶، با نماینده گان مهاجرین جمهوری اسلامی افغانستان  مقیم در شهر هاتای جمهوری ترکیه دیدار نموده و روی مشکلات و راه حل های آن صحبت نمودند. 

در خاتمه نماینده گان مذکور هدیه از جانب خود و مردم به جناب سفیر تقدیم نموده اند.