ملاقات جناب انجنیر عبدالرحیم سیدجان با هیات گروپ دوستی پارلمانی جمهوری ترکیه:

جناب انجنیر عبدالرحیم سیدجان، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در ترکیه به تاریخ اول ماه مارچ 2018 به مناسبت روز دوستی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه با هیات گروپ دوستی پارلمانی ترکیه که در سفارت افغانستان مقیم در انقره ملاقات نمود. در آغاز سفیر افغانستان به هیات ترکیه خوش آمدید گفته از روابط دیرینه تاریخی هر دو کشور، چگونگی استفاده از امکانات جهت تقویت و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان این دو کشور و همچنان روی حل مشکلات افغان های مقیم این کشور صحبت نمود.

در ادامه آقای حسین کوجا بییک (Huseyin Kocabiyik)، رئیس گروپ دوستی پارلمانی ترکیه و افغانستان و رئیس هیات جانب ترکیه از پذیرایی گرم جناب سفیر صاحب قدردانی نموده، وآمادگی خویش را در مورد هر نوع همکاری وعده داد. آقای حسین افزود که در مدت کوتاه جناب سفیر توانست چند برنامه مهم با جانب ترکیه را نهایی سازد که این نشان دهنده توانایی و تجربه جناب شان میباشد.

قابل تذکر است تفاهمنامه دوستی بین ترکیه و افغانستان در سال 1921 در شهر مسکو به امضا رسیده و از سال ها بدینسو از جانب هر دوکشور تجلیل میگردد.