اشتراک در برنامه تجلیل از روز دوستی افغانستان و ترکیه:

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه محترم انجنیر عبدالرحیم سیدجان بنابر دعوت آقای مظفر الماس، ریس پوهنتون سکاریا در برنامه تجلیل از روز دوستی افغانستان و ترکیه به تاریخ ۲ ماه مارچ ۲۰۱۸ که به ابتکار و گرداننده گی محصلین افغان در پوهنتون یاد شده برگزار گردیده بود، اشتراک نمودند.

سفیر افغانستان مقیم ترکیه در سخنرانی خویش در مورد روابط تاریخی و اهمیت توافقنامه دوستی هر دو کشور روشنی انداخته و استفاده از موقعیت جغرافیایی و افزایش حجم تجارتی را برای نفع هر دو کشور یاد نموده و برای استفاده از امکانات و فرصت های تحصیلی با کیفیت ترکیه برای محصلین تاکید نمود.

این برنامه با نمایش عکس ها، لباس های افغانی، موسیقی افغانی و شعر خوانی ها اختتام یافت. قابل تذکر است که معاون والی شهر سکاریا، ریس و معاون پوهنتون، ولسوال سردیوان و تعداد کثیر افغان های مقیم شهر سکاریا نیز اشتراک داشتند.