اشتراک دربرنامه تجلیل از روز دوستی افغانستان و ترکیه:

به مناسبت تجلیل از روز دوستی افغانستان و ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه  جناب انجنیر عبدالرحیم سیدجان بنابر دعوت پروفیسور محسن کار (Prof. Dr. MuhsinKar)، ریس پوهنتون عمر خالص دمیر نئده به تاریخ 8  ماه مارچ ۲۰۱۸ برگزار گردیده بود، اشتراک نمودند.

سفیر افغانستان مقیم ترکیه در سخنرانی خویش در مورد روابط دیرینه تاریخی، وضعیت سیاسی هر دو کشور روشنی انداخته برای همکاری های بیشتردر عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و همچنان برای برخورد نیک با مهاجرین افغانستان در ترکیه یاد نموده و برای استفاده از امکانات و فرصت های تحصیلی با کیفیت ترکیه برای محصلین تاکید نمود.

این برنامه با نمایش عکس ها، موسیقی و ضیافت غذایی افغانی اختتام یافت. قابل تذکر است که در این برنامه والی شهر نئده، ریس پوهنتون، وکلای پارلمان و تعداد کثیرمحصلین و افغان های مقیم شهر نئده نیز اشتراک داشتند.