ملاقات جناب انجنیر عبدالرحیم سیدجان با رئیس عمومی اداره مهاجرت ترکیه :

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در ترکیه به تاریخ 13 ماه مارچ 2018 با آقای عبدالله ایاز، رئیس عمومی اداره مهاجرت ترکیه و هیات همرایش با حضور داشت نماینده وزارت امور خارجه ترکیه، در دفتر کاری خویش ملاقات نموده و روی حل مشکلات عودت کننده گان و وضعیت برخورد با آنها در این کشور بحث و تبادل نظر نمودند.

از مدت ها بدینسو تعداد کثیر افغانها بشکل قانونی همراه با فامیل و یا هم به شکل انفرادی با داشتن سند اقامت کشور میزبان زندگی نموده و در بخش های مختلف (آموزش، شغل آزاد و تجارت) مصروف می باشند. با وجود مشکلات زیاد تعدادی هم بدون داشتن کدام سند قانونی در اینکشور زندگی دارند. با درنظر داشت وضعیت فعلی ترکیه و شرایط کنونی زمینه کار برای این عده دشوار بوده و حکومت ترکیه نیز درنظر دارد تا اشخاصیکه بدون سند هستند به کشورهای شان برگرداند و تعداد هم در مراکز مخصوص نگهداری میگردند. این در حالیست که فرصتی برای انتقال به کشور های سومی (اروپایی)  برای شهروندان افغانستان وجود ندارد.

با درنظرداشت وضعیت موجود در ترکیه به توجه شهروندان محترم رسانیده می شود که کوشش نمایند از راه های قانونی وارد کشور ترکیه گردند، و خود را در مشکلات از راه های قاچاق توسط قاچاقبران به تکلیف نسازند.