تجلیل از نوروز در فاکولته زبان و تاریخ- جغرافیایی پوهنتون انقره

به تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۸ مرکز تحقیقات ایران و فاکولته زبان و تاریخ – جغرافیایی پوهنتون انقره جلسه را تحت عنوان« نوروز فرهنگ جغرافیایی مشترک« به مناسبت نوروز در پوهنتون مذکور تدویر نموده بودند. به نمایندگی از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره خانم آرزولا علمی سکرتر دوم این سفارت اشتراک نموده در رابطه به فرهنگ و عنعنات نوروز در افغانستان صحبت نمود.

قابل تذکر میداند که سفیر تاجکستان، اتشه فرهنگی ایران و  قونسل آذربایجان نیز در رابطه به تاریخچه و عنعنات خاص نوروز در کشور های مذکور صحبت به عمل آوردند.