تجلیل از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان - انقره

برای اولین بار، از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور ده ها تن از مقامات ارشد ملکی و نظامی جمهوری ترکیه، بشمول لوی درستیز قوای مسلح این کشور، در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره تجلیل با شکوه بعمل آمد.