سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره با حلوصی آکار لوی درستیز قوای مسلح جمهوری ترکیه ملاقات نمود

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، جناب عبدالرحیم سید جان همراه با اتشه نظامی سفارت، به تاریخ 8 جوزا 1397 با محترم سترجنرال حلوصی آکار لوی درستیز قوای مسلح جمهوری ترکیه در دفتر کار شان ملاقات تعارفی انجام دادند.

بعد از تعارفات معمول طرفین روی روابط دوستی و دیرینه افغانستان و ترکیه اشاره نموده بر تداوم و استحکام بیشتر آن تأکید نمودند.

سفیر افغانستان از همکاری های همه جانبه جمهوری ترکیه در همه عرصه های، بالاخص در عرصه آموزش قوای امنیتی و دفاعی کشور اظهار سپاس نمود.

متعاقباً جناب آکار نیز در رابطه به وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه صحبت نموده و بر تداوم تعهد و پشتیبانی کشور خویش، در راستای تأمین صلح و امنیت در افغانستان تاکید نمود.

ملاقات در یک فضای دوستانه با اهدای تحایف طرفین به یک دیگر به پایان رسید.