اعلان پروژه دواطلبی الماری های آرشیف دیپلوماتیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

داوطلبان پروژه  الماری های آرشیف میتوانند به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره و یا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه نمایند. برای دسترسی به شرطنامه پروژه مذکور لطفا لینک ... را کلیک کنید.