محفل تودیعی خانم آرزولا علمی سکرتر دوم سفارت

به تاریخ 3 جدی 1397 محفل به مناسبت خدمات و تکمیل دورۀ ماموریت دیپولماتیک خانم آرزولا علمی، سکرتر دوم این سفارت با اشتراک جناب عبدالرحیم سید جان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و همکاران سفارت برگزار گردید.

در این محفل که در سالون کنفرانس این سفارت برگزار گردیده بود، از کار و فعالیت خانم علمی در جریان دوره مأموریت دیپلوماتیک اش تقدیر بعمل آمد. محفل با صرف غذا چاشت به پایان رسید.