ملاقات آتشه نظامی سفارت با لوی درستیز جمهوری ترکیه

اتشه نظامي سفارت كبراي ج.ا.ا مقيم انقره، دگرمن احمد شاكر احمدي، بتاريخ 7 مارچ 2019 با محترم سترجنرال يشار گولر لوي درستيز قواي مسلح تركيه در دفتر كار شان ملاقات نمود.

در اين ملاقات بعد از بيان تعارفات معمول روي روابط تاريخي نظامي دو كشور، در مورد وضعيت موجود؛ متعلمين، محصلين و مريضان اردوي ملي مقيم در اين كشور صحبت مفصل شد كه در زمينه ايشان وعده همكاري لازم را نمودند.

لوي درستيز  قواي مسلح تركيه، از تداوم همكاري هاي دوامدار كشورش در جهت حمايت از اردوي ملي افغانستان اطمينان و از افزايش بورسيه هاي نظامي و اجراي يك سلسله فعاليت هاي مشترك و موثر نظامي در آينده خبر دادند.

در اخير اتشه نظامي افغانستان، از حسن نيت و همكاري هاي كشور دوست تركيه با اردوي ملي افغانستان قدرداني و تشكري نمودند.