سفر معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به ترکیه

به تاریخ ۳ اپریل سال ۲۰۱۹ محترمه دکتور عالمه عالمه معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با محترم اسمعیل چتکلی معین وزارت امور داخله و عبدالله ایاز رئیس عمومی اداره مهاجرین کشور ترکیه با حضور محترم عبدالرحیم سید جان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، محترمه فرزانه رشید رحیمی اتشه مهاجرین و اعضای هیات افغانی در مقر وزارت امور داخله کشور ترکیه در مورد مشکلات مهاجرین  افغان در آن کشور ملاقات و روی تفاهمنامه دوجانبه در مورد بازگشت کنندگان داوطلب مذاکره نمودند.

باز گشت داوطلبانه، مصون و با عزت افغانها به کشور، محور این مذاکرات بوده و تبادل نظر روی این موضوع در آینده ادامه خواهد یافت. قرار است در آینده نزدیک یک توافقنامه همکاری در این مورد بعد از تفاهم طرفین در کابل به امضا برسد.