فراغت هفتمین دور منسوبین پولیس ملی افغان از اکادمی پولیس سیواس جمهوری ترکیه

انقره- هفتمین دور آموزش افسران پولیس اناثیه ملی افغان در اکادمی پولیس سیواس-ترکیه به تاریخ ۲۷ اپریل ۲۰۱۹ با اشتراک جناب لوی پاسوال عبدالصبور قانع، معاون اول وزارت امور داخله و هیئت معیتی شان، جناب عبدالرحیم سید جان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، جناب صالح ایهان والی سیواس، محترم پروفیسور داکتر یلماز چولاک رئیس اکادمی و محترم شاکر احمدی اتشه نظامی سفارت طی محفل با شکوهِ در شهر سیواس جمهوری ترکیه به اتمام رسید.
در این دوره آموزشی به تعداد ۱۶۷ تن از منسوبین پولیس ملی کشور بعد از تکمیل نمودن یک دوره آموزشی ۶ ماهه سند فراغت حاصل نمودند.

در جریان محفل، معاون وزارت امور داخله کشور طی سخنرانی خویش به روابط دیرینه و تاریخی میان افغانستان و ترکیه اشاره نموده از همکاری های آن کشور برای تطبیق این پروژه ابراز قدردانی نمود. موصوف همچنان از حمایت مالی دولت جاپان و همکاری UNDP برای تطبیق این پروژه قدردانی نموده بر تداوم این روند آموزشی تأکید نمود.
برنامه یاد شده از سال ۲۰۱۳ بدینسو همه ساله با اشتراک صدها تن از منسوبین پولیس ملی افغان با کمک مالی جاپان از طریق UNDP به میزبانی کشور ترکیه برگزار می گردد که تا کنون از اکادمی یاد شده، به تعداد ۱۵۶۶ افسر پولیس ملی کشور اعم از ذکور و اناث طی هفت دوره آموزشی فارغ گردیده اند.

محفل با توزیع شهادتنامه های فارغین توسط معاون اول وزارت امور داخله، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و والی سیواس به پایان رسید.