سفارت افغانستان در انقره از روز جهانی زن را در جمع همکاران تجلیل بعمل آوردند.

سفارت افغانستان در انقره از روز جهانی زن را  در جمع همکاران تجلیل بعمل آوردند.