از ترفیع نوبتی آتشه نظامی سفارت طی محفلی تجلیل گردید

محترم  احمد شاکر احمدی آتشه نظامی سفارت که بطور نوبتی از رتبه  دگرمن به رتبه دگروال قرار امریه وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان ترفیع نموده بود، طی محفل رسمی در مقر سفارت از اعطای رتبه دگروالی برای موصوف تجلیل به عمل آمد. مقام سفارت ترفیع موصوف را مبارکباد گفته موفقیت های مزید شانرا در راستای خدمت به مردم افغانستان خواهان است.