تجلیل از روز جهانی دانشجو :

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان از روز جهانی دانشجو‌ با حضور محصلین افغان در انقره تجلیل به عمل آورد.

در این محفل که مسولین بخش های مختلف سفارت حضور داشت آقای حبیب احمد خنجانی مستشار سفارت و آقای داکتر هارون ‌دهزاد پیرامون دانش و ارزش والای آن صحبت نمودند و محصلین را متوجه مسولیت های خطیر شان که کسب علم دانش و خدمت به وطن است نمودند و از همه آنها خواستند تا از فرصت های موجود تحصیلی در کشور ترکیه استفاده اعظمی نمایند.

محفل با سخنرانی نماینده های محصلین و ستایش تلاش های جوانان تحصیل کرده افغانستان در راستای ترقی و تعالی کشور پایان یافت .