ملاقات مستشار سفارت با تعدادی از محصلین افغان مقیم انقره.

محترم محمد مصدق فقیری مستشار و آقای سیدعبدالبشیر سادات سکرتراول و مسوول فرهنگی سفارت به تاریخ 4 دلو 1398 با تعدادی از محصلین افغان مقیم ترکیه در مقر سفارت ملاقات نمودند.

در ملاقات روی چالشهای موجود محصلین افغان در کشور ترکیه، ایجاد تسهیل امور برای محصلین،  دعوت از محصلین در برنامه های فرهنگی سفارت و ارسال گزارش محصلین به وزارت امور خارجه کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

آقای حمیدالله ستانکزی نمایندۀ محصلین افغان در پوهنتون انقره، ضمن اظهار تشکری از تنظیم ملاقات با محصلین افغان، موصوف خواستار همکاری بیشتر و مدام سفارت با محصلین گردید.  در اخیر آقای فقیری از همکاری همه جانبه سفارت با محصلین محترم اطمینان داده و تأکید نمود که در این راستا همآهنگی های بیشتر نیاز است و سعی مینمائیم تا همچو ملاقاتها ادامه یابد.