ملاقات مستشار سفارت با رییس پوهنتون یلدریم بایزید (Ankara Yildirim Beyazit University)

آقای محمد مصدق فقیری مستشار و اقای سید عبدالبشیر سادات سکرتر اول و مسوول فرهنگی سفارت به تاریخ 4 دلو 1398 با پروفیسور داکتر ابراهیم آیدینلی، رئیس پوهنتون (Ankara Yildirim Beyazit University) در دفتر کاری اش ملاقات نمودند.

در ملاقات روی همکاریهای دوجانبه میان جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آقای فقیری از کمکهای جمهوری ترکیه برای افغانستان طی دو دهه اخیر،  اظهار قدر دانی نموده و علاوه نمود که تعداد از محصلین افغان در پوهنتون های جمهوری ترکیه با اسکالرشپ های دولتی و غیر دولتی مصروف ادامه تحصیل اند که ما خواهان همکاری لازم در قسمت مشکلات قانونی محصلین خویش میباشیم.

در اخیر پروفیسور ابراهیم، ضمن تعهد بر همکاریهای لازم برای محصلین افغان نیزعلاوه نمود که تعداد 144 تن از محصلین افغان با مصارف شخصی شان مصروف ادامه تحصیل دراین پوهنتون میباشند.