محفل تودیعی محترم ابراهیم خیل سکرتر دوم سفارت

بتاریخ 19 حوت 1398 محفل تودیعی بمناسبت تکمیل دوره ماموریت دیپلوماتیک آقای محمد یوسف ابراهیم خیل سکرتر دوم سفارت با اشتراک سفیرج.ا.ا. مقیم انقره و اعضای سفارت در سالون کنفرانس سفارت برگزار گردید.

در این محفل از کار و فعالیتهای صادقانه آقای ابراهیم طی مدت ماموریت اش، تقدیر بعمل آمد.