محفل فراغت

مراسم فراغت هشتمین دوره فارغین پولیس زن افغانستان که درآن ۸۸ تن ازخواهران ما در لیسه عالی مسلکی (کالج) پولیس سیواس- جمهوری ترکیه تعلیمات نظامی آموختند، بتارخ سوم ماه سرطان درآن شهربه اشتراک سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان، مستشار سفارت و آتشه نظامی جمهوری اسلامی افغانستان در انقره طی محفل با شکوه ی برگزار گردید.
این پروگرام آموزشی که به مدت دو نیم ماه دوام داشت، با اهدأ فراغتنامه ها و تحایف به پایان رسید.