پنجمین دور آموزش های مسلکی پولیس اناثیه افغانستان در شهر سیواس- ترکیه !

امروز اول میزان ۱۳۹۵ مطابق ۲۲ سپتمبر ۲۰۱۶ ، پنجمین دور آموزش های مسلکی پولیس اناثیه افغانستان در شهر سیواس طی محفلی گشایش یافت.

در این محفل مقامات ولایت سیواس به شمول والی سیواس و همچنان معین اداری وزارت داخله جناب اکرام الدین یاور اشتراک نمودند و در رابطه به اهمیت تربیه پولیس مسلکی در کشور ترکیه که به کمک جامعه بین المللی صورت میگیرد صحبت نمودند. محترم امان الله جیحون سفیر افغانستان در ترکیه که در این محفل اشتراک نموده بود راجع به مسئولیت سنگین پولیس اناثیه افغانستان صحبت نموده اظهار داشت، محصلین از این فرصت باید استفاده اعظمی نموده تا طی چهار ماه آینده برای به عهده گرفتن مسئولیت های بزرگ آماده باشند.

ایشان همچنان تاکید نمود که شما محافظین و مدافعین امنیت کشور خود اینجا به حیث یک دختر افغان و مسلمان ، فرهنگ کشور خود را حفظ و الگوی خوبی برای دوره های بعدی باشید.

ایشان نیز از روابط عمیق برادری و دوستی بین ترکیه و افغانستان یاد آوری نموده افزودن که، اساس این دوستی را برادری، همکاری و صداقت تشکیل میدهد.

قابل یاد آوری است، تابه حال چهار دوره از پولیس ملی طبقه ذکور و چهار دوره هم از طبقه اناث که مجموعاً در حدود ۲۸۰۰ افسر پولیس میباشند از این مکتب مسلکی عالی پولیس فراغت حاصل نمودند.

مصارفات تربیه پولیس افغانستان در شهر سیواس- ترکیه توسط امریکا، جاپان، UNDP و جرمنی تمویل می گردد.