عیادت دیپلوماتان سفارت افغانستان در انقره از خانم ریزه گل!

خانم ریزه گل که چندی قبل بینی اش در قریه شرشر ولسوالی غورماچ توسط شوهرش با استفاده از چاقو بریده شده بود، غرض تداوی به ترکیه انتقال داده شده است. که عملیات موصوف در شفاخانه نمونه انقره به موفقیت تمام شده است و وضع صحی خانم قناعت بخش می باشد.

خانم سهیلا امان مستشار و خانم نجیبه اندیشمند سکرتر اول سفارت افغانستان در انقره ضمن عیادت از خانم ریزه گل با موظفین شفاخانه صحبت نمودند. داکتر معالج موصوف از موفق بودن عملیات اولیه اطمینان داده و اضافه نمود که در هفته آینده خانم ریزه گل عملیات دیگری نیز خواهد داشت. والدین موصوف با دختر سه ماهه اش در کنارش هستند.

ترکیه کشوریست که طی یک دهه و اندی یکی از کمک کننده های مهم برای افغانستان بوده و در کنار سایر کمک ها در بخش صحی نیز نقش برجسته داشته است.