نشست تعقیبی دیالوگ حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان

کابل– به تاریخ 10 قوس 1395، به همکاری ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا، نشست پیگیری دیالوگ حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان میان نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان و دولت افغانستان، در مقر اتحادیه اروپا در کابل  برگزار گردید.

در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی، مشاورین وزارت های ذیربط، نمایندگان ارگان های امنیتی، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندگان کشورهای اروپایی و نهاد های مرتبط شرکت داشتند.

در آغاز، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، روی اهداف و اهمیت دیالوگ تدویر یافته صحبت نموده،  برگزاری دیالوگ حقوق بشری را فرصت مناسبی برای ارزیابی پیشرفت ها وموانعی که باعث تأخیر در تعمیم و ترویج اساسات حقوق بشری در افغانستان می گردد، دانست.

وی، ارائه گزارش به میکانیزم های نظارتی ملل متحد را یکی از مهمترین تعهدات دولت افغانستان دانست و برای پاسداری از ارزش های حقوق بشر، تعهد دولت افغانستان در نشست  بروکسل را مهم خوانده و اقدامات ارزنده حکومت افغانستان را در راستای تحقق این امر بیان نمود.

در ادامه، آقای فرانز مایکل میلبن رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان، برگزاری دیالوگ های حقوق بشری را یک گام مثبت در راستای نهادینه شدن حقوق بشر در افغانستان بویژه حمایت از اطفال خواند.

در اخیر نمایندگان دولت از دستآورد ها و پیشرفت ها در کارهای مهم که در دیالوگ حقوق بشر اول جون سال روان روی آن توافق شده بود، معلومات ارائه نمودند.