ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس جدید التقرر حزب سعادت (Saadat Parti)

الیوم مؤرخ ۲۹ دسمبر ۲۰۱۶ جناب دوکتور امان الله جیحون سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره  با محترم Temel Karamollaoğlu رئیس عمومی حزب سعادت، در این سفارت ملاقات نمود.

بعداز اظهار تعارفات معمول از سوی طرفین، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ضمن صحبت در رابطه به اهمیت و نقش حزب سعادت، مسئولیت این حزب را در شرایط کنونی دشوار خوانده هم برای این حزب و هم به رئیس جدید التقرر آن آرزوی موفقیت نمود.

محترم Temel Karamollaoğlu رئیس عمومی حزب سعادت ضمن ابراز قدردانی از پذیرایی گرم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت که پیشنه روابط دو کشور به قرنها بر می گردد اما ما در شرایط کنونی به توسعه این روابط بیشتر از قبل نیاز داریم.

بعداً، طرفین ضمن صحبت و تبادل نظر روی اوضاع عمومی و امنیتی ترکیه، افغانستان، کشورهای منطقه و بخصوص کشور های اسلامی، بر تحکیم و تدوام روابط میان دوکشور تاکید نمودند.