ملاقات جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر افغانستان در ترکیه با رئیس عمومی بخش آسیایی جنوبی وزارت امور خارجه ترکیه:

جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر افغانستان در ترکیه به تاریخ 23 جنوری 2017 با جناب فضلی چورمان، رئیس عمومی بخش آسیایی جنوبی وزارت امور خارجه ترکیه ملاقات نموده و تقرر ایشان را تبریک گفته روی موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی هر دو کشور صحبت نمودند.

قابل تذکر است که جناب فضلی قبلاً به حیث سفیر جمهوری ترکیه در کشور یمن ایفای وظیفه می نمود و جدیداً بحیث رئیس عمومی بخش آسیایی جنوبی وزارت خارجه ترکیه مقرر گردیده است.