ملاقات با رئیس عمومی بخش مرکز تحقیقات، احصایه و برنامه های آموزشی اقتصادی و اجتماعی برای کشور های اسلامی(SESRIC) مربوط سازمان همکاری های اسلامی ۳۰/۱/۲۰۱۷ انقره- ترکیه

جلالتمآب دوکتور امان الله جیحون، سفیر ج.ا.ا مقیم انقره با آقای موسی کولا لیک کایا(Musa KULAKLIKAYA) ، رئیس عمومی بخش مرکز تحقیقات، احصایه و برنامه های آموزشی اقتصادی و اجتماعی برای کشور های اسلامی(SESRIC) مربوط سازمان همکاری های اسلامی  در مقر آن اداره ملاقات بعمل آورد. در ابتدا  آقای موسی کولا لیک کایا(Musa KULAKLIKAYA) رئیس اداره فوق الذکر از تشریف آوری  جلالتمآب دوکتور امان الله جیحون سفیر ج.ا.ا به دفتر ایشان  اظهار امتنان و سپاس نموده وضمن ارائه معلومات در مورد کارکردها و فعالیت های  اداره متذکره از بدو تشکیل اداره متذکزه در چارچوب سازمان همکاری های اسلامی (OIC) در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و موثریت آن برای کشور های اسلامی از چالش ها و فرصت های موجوده صحبت نمود. متعاقباْ دوکتور امان الله جیحون، سفیر ج.ا.ا مقیم انقره از همکاری سازمان همکاری های اسلامی بخصوص آن اداره متذکره در عرصه مختلف با افغانستان اظهار قدردانی نموده و یادآورد گردیدند که از بدو ایجاد اداره موقت تا فی الحال پیشرفت های خوب در عرصه های مختلف علی الخصوص در بخش ارتقای ظرفیت نیروی بشری  در افغانستان صورت گرفته است  اما با وجود آن در بعضی از موارد با مشکلات متعدد دولت افغانستان دست پنجه نرم میکند و با توجه به فعالیت ها و  اهداف اداره متذکره،  میتواند اداره SESRIC  افغانستان  را در عرصه های مختلف بخصوص در بخش ارتقای ظرفیت نیروی بشری (اداره احصایه افغانستان) با برگزاری برنامه های کوتاه مدت  برای کارمندان دولت ج.ا.ا همکاری نمود. بعداْ رئیس اداره (SESRIC) از همکاری برحال  آن اداره در بخش کنترول آفات طبیعی  در آموزش کارمندان آن اداره (NATURAL DISASTER MANAGMENT) اشاره نموده و تعهد نمود که آماده هرگونه همکاری با دولت افغانستان است.

در اخیر جلالتمآب دوکتور امان الله جیحون سفیر ج.ا.ا مقیم انقره از حسن نیت و همکاری بی دریغ آن سازمان تشکری نموده تاکید بر گسترش همکاری آن سازمان با افغانستان نمود.