سفر ستر جنرال ارکان حرب قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان

ستر جنرال ارکان حرب قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس دعوت خلوصی آکار لوی درستیز قوای مسلح جمهوری ترکیه، در رأس هیئت عالی رتبه به انقره سفر نموده است. قرار است موصوف در جریان سفر دو روزه اش با مقامات عالی رتبه جمهوری ترکیه در رابطه به همکاری های دوجانبه در چوکات نظامی، دیدار و ملاقات نماید.