تقدیر از محصلین ممتاز در ترکیه:

جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره الیوم مؤرخ 9 فبروری 2017 از محصلین ممتاز افغانستان هر یک اسدالله احمدی و اکمل درانی را تقدیر نمود. ایشان با زحمات شبانه روزی شان توانستند دوره تحصیلی خویش در رشته انجنیری ساختمانی در پوهنتون غازی آنتپ به درجه اعلی به اتمام برسانند.