اشتراک در نودوششمین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه

بسلسله برنامه های تجلیل از روز دوستی افغانستان و ترکیه محصلین افغانی در شهر قیصری، کلوپ مشارکت اجتماعی و فرهنگی، کلوپ طلبه ملی ترکیه در هماهنگی با سفارت افغانستان در انقره و  پوهنتون ارجیس شام هفت مارچ 2017 نودوششمین سالگرد دوستی هر دو کشور را تجلیل نمودند.

برنامه با نمایش عکس های تاریخی افغانستان آغاز و با گرداننده گی محصلین افغان ادامه یافت. در این محفل سفیر افغانستان در ترکیه جناب دوکتور امان الله جیحون، پیرامون روابط تاریخی و محتوای توافقنامه 1 مارچ 1921 صحبت نموده تاکید بعمل آورد که در این توافقنامه دو ماده آن از اهمیت بسزای برخوردار است. اول اینکه در این توافقنامه تذکر گردیده که سعادت و نکبت هر دو کشور مشترک است و دوم حمله بر هر یک از این دو کشور حمله بر دیگیری حساب میگردد.

در این محفل بر علاوه ریکتور پوهنتون ارجیس، وکیل قیصری در پارلمان، محترم انوارالاحق احدی، محصلین افغان نیز صحبت نمودند و مراسم با ضیافت نان افغانی خاتمه یافت.

قابل تذکر است که در این مراسم آقایان اسدالله همدرد سکرتر دوم، داکتر هارون دهزاد آتشه تحصیلی و شجاع الدین کاروان باشی آتشه فرهنگی این سفارت جناب سفیر افغانستان مقیم ترکیه را همراهی نمودند.