تاریخچه روابط سیاسی و دیپلوماتیک ترکیه و افغانستان:

سندیکه در این اواخر از آرشیف دیپلوماتیک وزارت امور خارجه ترکیه بدست آمده، نشان میدهد که روابط سیاسی و دیپلوماتیک ترکیه با افغانستان در ماه آگست 1920 با تعیین عبدالرحمن، یکی از افسران منصوب به اردوی ترکیه آغاز گردیده است. گفته می شود که عبدالرحمن صمدانی "افغانی" جز از افغانهای بوده است که در جنگ چنک قلعه برعلیه انگلیسها دوشا دوش جوانهای ترک جنگیده و بعداز جنگ به رتبه کندک مشر در اردوی ترکیه عثمانی ایفای وظیفه مینموده است.

مصطفی کمال که بعداً لقب اتاترک را گرفت و قبل از اعلان جمهوری ترکیه مسئولیت ریاست مجلس بزرگ ملت ترکیه را به عهده داشت، عبدالرحمن صمدانی را به حیث نمایندة خاص به افغانستان میفرستد. اگر چه فخرالدین پاشا اولین سفیر ترکیه به افغانستان گفته شده است که در سال 1922 به افغانستان سفر نموده است ولی قبل از مواصلت فخرالدین پاشا به کابل مسئولیت نماینده گی سیاسی ترکیه در کابل را عبدالرحمن صمدانی به عهده داشته است.

"داکتر امان الله جیحون"