اشتراک در نشست بیست و دومین هفته خارجیه دانشگاه الوداغ:

سفیر افغانستان در ترکیه جناب داکتر امان الله جیحون در نشست بمناسبت بیست و دومین هفته خارجیه دانشگاه الوداغ شهر بورسا اشتراک نموده در رابطه به جایگاه افغانستان در پالیسی ملی امنیت ترکیه صحبت نموده، روابط تاریخ دیرینه هر دو کشور و همچنان موجودیت ترکیه در افغانستان بعداز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بررسی گرفته و همکاری نزدیک بین دو کشور را بنفع امنیت منطقه و انکشاف تجارت و سرمایه گذاری در هر دو کشور دانست.

در این نشست که تعدادی زیادی از محصلین، اکادمیسین ها و مقامات شهر بورسا نیز اشتراک داشتند. در حاشیه نشست متذکره جناب جیحون با رئیس پوهنتون الوداغ راجع به محصلین و همچنان با والی و شهردار بورسا صحبت بعمل آورد.