سفر وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به کشور ترکیه

جناب دوکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۷ به دعوت رسمی   جناب Bekir Bozdag وزیر عدلیه جمهوری ترکیه، به این کشور سفر نموده است. جناب وزیر عدلیه درسفر متذکره ملاقاتهای را با وزرای عدلیه و معارف جمهوری ترکیه به عمل آورده روی همکاری های همه جانبه بخصوص همکاری در عرصه های عدلی و قضایی بحث و تبادل نظر نمودند. ضمناً جانب ترکیه حمایت و همکاری خویش را با افغانستان در زمینه اعلام نمود.

قرار است جناب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش از مراکز تربیه و اصلاح اطفال جمهوری ترکیه نیز دیدار نماید.