اعلامیه مؤرخ ۱ اگست ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در رابطه به حمله انتحاری در مسجد جوادیه - هرات