• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

    معاشات ماه های جولای و اگست سال ۲۰۱۶ شما امروز مورخ ۱۰/۰۸/۲۰۱۶ در حسابات بانکی تان انتقال شد. همچنان قابل یادآوری است که معاشات محصلین که قبلا ناکام پنداشته شده بودند، نیزحواله گردیده و محصلین عزیز میتوانند که معاشات شان را از حسابات بانکی خویش دریافت نمایند.

    بااحترام

    سفارت افغانستان در انقره

    دفتر اتشه تحصیلی