• قابل توجه محصلین افغان درکشور ترکیه:

    وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه، جهت اطلاع رسانی به آنعده از محصلین افغان که با بورسیه  دولت افغانستان و امکانات شخصی در کشور ترکیه مصروف تحصیل می باشند، به این سفارت چنین نگاشته است:

    ” حسب نامه واصله از وزارت مربوطه، محصلین خارجی که تقاضای اقامت لیلیه های دولتی ترکیه را دارند، مراجعت ایشان در ماه سپتمبر ۲۰۱۶ اخذ میگردد. تاریخ ثبت نام و معلومات بیشتر را میتوانند با مراجعه به ویبسایت رسمی اداره مدیریت عمومی لیلیه های تحصیلات عالی، وزارت سپورت و جوانان جمهوری ترکیه  (  http://kyk.gsb.gov.tr  )  دریافت نمایند.”