• قابل توجه محصلین محترم دوره ماستری بورسیه های دولتی افغانستان!

    طوریکه در جریان قرار دارید، قرار هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان؛ معاشات محصلین دوره ماستری مربوط بورسیه های دولتی افغانستان به اعتبار از ماه ایلول (‌ سپتامبر ۲۰۱۶ ) به دلیل اینکه وقت قانونی حتی بیشتر از ان را سپری نموده ولی تا حال فارغ نگردیده اند، قابل پرداخت نمی باشد.

    بنا اکیدا به اطلاع تمام محصلین دوره ماستری رسانیده می شود، تا هر چه عاجل الی تاریخ ۱۵ ایکیم ( اکتوبر ۲۰۱۶ ) اسناد معتبر تایید شده پوهنتون مربوطه خویش را که نشان دهنده دلایل قانع کننده برای عدم فراغت شان در زمان معین باشد به سفارت افغانستان ارایه نمایند. در غیر آن منحیث محصلین ترک تحصیل خود سرانه ( غایب ) به وزارت تحصیلات عالی و از آنطریق به ادارات مربوطه خود شان جهت باز پرس و تعقیب قانونی نظر به قوانین افغانستان و عقد نامه امضا شده بورسیه، معرفی خواهند شد، که مسوولیت بعدی بدوش خود محصلین دوره ی ماستری خواهد بوده و حق شکایت را نخواهند داشت.

    بااحترام

    سفارت افغانستان

    دفتر اتشه تحصیلی