• قابل توجه محصلین دوره ماستری و دوکتورا بورسیه های دولتی افغانستان.

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی و هدایت کتبی مقام وزارت،‌ تمام محصلین محترم دوره های ماستری و دوکتورا مکلف اند الی روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۲۰۱۶  قبل از ختم رسمیات سفارت افغانستان در انقره سند رسمی از پوهنتون های خود، که نشان دهنده تاریخ دقیق فراغت شان از پروگرام های ماستری و دوکتورا باشد آورده تا به مقام محترم وزارت جهت هدایت ایشان ارسال گردد. در صورت که سند اورده نشود، سفارت مکلف به ارسال راپور شان به وزارت بوده و محصلین محترم حق شکایت را نخواهند داشت .

    یادداشت: در پهلوی سند فراغت اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات نیز حتمی میباشد.

    بااحترام

    سفارت افغانستان/ انقره