• قابل توجه محصلین دور لیسانس بورسیه های دولتی افغانستان.

    طوریکه در جریان قرار دارید قبلاً نیز اطلاعیه های مبنی بر ارسال اسناد تحصیلی ( اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات ) از طریق ویب سایت و صفحه فیس بوک سفارت نشر گردیده است. از آنجاییکه حقوق و امتیازات محصلین وابسته با ارسال اسنادهای فوق میباشد؛ بناً یکبار دیگر تاکید می گردد در زمینه مکلفیت خود را بجا آورند و اسناد خود را به آدرس سفارت افغانستان مقیم انقره در اسرع زمان ممکنه ارسال نمایند تا مراحل ارزیابی و توحید آن سریع انجام پذیرد. در صورت تغافل معاشات و سایر امتیازات محصلین به تآخیر قرار خواهد گرفت و مسوولیت تماماً متوجه خود محصلین خواهد بود . آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

    بااحترام

    سفارت افغانستان/ انقره

    دفتر آتشه تحصیلی‌