• به اطلاع عموم محصلین بورسیه های دولتی افغانستان

    معاشات ماه اکتوبر ۲۰۱۶  هر سه دوره محصلین بورسیه های دولتی، امروز مورخ ۲۵/۱۰/۲۰۱۶  به حسابات شان ارسال گردید، محصلین محترم مطلع باشند.

    بااحترام

    سفارت افغانستان/ انقره

    دفتر اتشه تحصیلی