• قابل توجه خاص محصلین ماستری و دوکتورا بورسیه های دولت افغانستان.

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی، طوریکه در جریان قرار دارید وزارت محترم تحصیلات عالی خواهان سند رسمی در مورد زمان دقیق فراغت محصلین بورسیه های دولتی در دوره ماستری و دوکتورا میباشد، و موضوع قبلا طی اطلاعیه ها به توجه رسانیده شده بود، که الی روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۲۰۱۶ اسناد مذکور را به دفتر اتشه تحصیلی در سفارت افغانستان مقیم انقره بیاورند. ولی با کمال تاسف، که اصلا در مورد توجه جدید صورت نگرفت.

    بنا برای بار اخیر اعلان میگردد،‌ محصلین محترم ماستری و دوکتورا مکلف اند الی روز چهار شنبه مورخ ۰۲/۱۱/۲۰۱۶ اسناد رسمی ( اورنجی بلگه جدید، ترانسکریپت نمرات،‌ سند که نشان دهنده زمان دقیق فراغت باشد و اداره پوهنتون تصدیق نموده باشد) را به دفتر اتشه تحصیلی آورده و رفع مسوولیت نمایند، در غیر ان حق شکایت، بحث و ملاقات برای هیچ کس داده نخواهد شد و مسوولیت بعدی بدوش خود محصل خواهد بود.

    بااحترام

    سفارت افغانستان در انقره

    دفتر اتشه تحصیلی