• به اطلاع محصلین گرامی بورسیه های دولتی افغانستان؛

  آنگونه که در جریان اند، با وجود اطلاعیه های مکرر متاسفانه بعضی از محصلین مربوط دور دوم و سوم که اسم های شان درج جدول میباشد اسناد خود را جهت ارزیابی سالانه به سفارت افغانستان نیاورده اند. که بلاخره در راپور توحیدی در جمع محصلین غایب به مرکز اطلاع داده شده اند.

  بناً از محصلین حاضر نام شان در لست درج شده، موجود باشد، جداً خواسته می شود که الی روز جمعه مورخ 09/12/2016 ساعت 12:00 ظهر اسناد خود را از هر طریق ممکنه که میتوانند ارسال نمایند، تا باشد دوباره از لست محصلین ترک تحصیل خود سرانه بیرون کشیده شده و به مرکز راپور موجود شان مجدداً ارسال گردد. در غیر آن تمام امتیازات شان قطع گردیده و ایشان جهت پیگرد قانونی به مرکز معرفی خواهند گردید.

  نوت: به نسبت ذیقی وقت آن محصلین محترم میتوانند که به ایمیل آدرس ذیل (afg.eduattache.tr@hotmail.com) اسناد ( اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات )‌ سال تحصیلی 2015-2016 خود را برای دفعتا ارسال نموده و اصل را بعداً از طریق پست به ادرس سفارت ارسال نمایند.

  لست محصلین دور دوم که در سال 2015-2016 جهت راپور سالانه اسناد خود را نیاورده اند

  1. ۱. Jamila Ebrahimi

  2. ۲. Hayatullah samem

  3. ۳. Shir Mohammad pahlawanzada

  4. ۴. Naqibullah Afzali

  5. ۵. Hasan danishjo

  6. ۶. Mohammad Tariq salimee

  7. ۷. Rohullah Rahimi

  8. ۸. Naweed Nabizada

  9. ۹. Sadaf Zalmai

  10. ۱۰. Maisam Sarwari

  11. ۱۱. Said Iqbal sadat

  12. ۱۲. Rahimullah Amiri

  لست محصلین دور سوم که در سال 2015-2016 جهت راپور سالانه اسناد خود را نیاورده اند

   ۱. Ahmad javid afkar

   ۲. Noor mohammad Rahmany

   ۳. Sayed mohammad anwar amiri

   ۴. Hayatullah Ahmadzai

   ۵. Arian khiabani

   ۶. Noor ahmad ahady

   ۷. Wahidullah nabizada

   ۸. Mohammad Ayoub saber

   ۹. Ali Ahmad karimy

   ۱۰. Abdul Hamid Ahmadi

   ۱۱. Sayed Hamed sharaf

   ۱۲. Ahmad javid Adebe

   ۱۳. Arezo ghafori

   ۱۴. Esmatullah Amiry

   ۱۵. Ghulam sediq samim

   ۱۶. Mohammad Musa jabarkhail

   ۱۷. Niaz rahmatzai

   ۱۸. Sebghatullah khalili

   ۱۹. Shafiullah Aldaye

   ۲۰. Ziaulhaq Zia

   ۲۱. Mohammad Ashrafzada

   ۲۲. Riaz safi

   ۲۳. Ahmad Iqbal Mardan

   ۲۴. Abdul Waris Haris