• قابل توجه تمام محصلین بورسیه های دولتی افغانستان؛

    طوریکه میدانید موسم زمستان آغاز گردیده،‌ با توجه به  سردی هوا و برفباری های متواتر و یخبندان برای جلوگیری از حادثات دلخراش ترافیکی ؛ از تمام محصلین گرامی مخصوصاً دوره لیسانس خواهش می گردد که از بود و باش در خانه های شخصی ( بیرون از لیلیه ) جداً خود داری نمایند. هر محصل دوره لیسانس قانوناً مکلف به زنده گی در لیلیه های که برای شان از طرف دولت ترکیه انتخاب گردیده است، میباشند. هیچ یک ازمحصلین در دوره لیسانس حق زنده گی در بیرون از لیلیه های دولتی را ندارند.

    بناً اکیداً از آنعده محصلین که مراتب بالا را مد نظر نگرفته و خود سرانه بیرون از لیلیه درخانه های شخصی زنده گی مینمایند، تقاضا می گردد تا به لیلیه های خود برگشت نمایند . در غیر آن صورت مسوولیت عام و تام به دوش خود شان خواهد بود و این اداره این هیچ نوع مسوولیت نخواهد داشت.

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی / سفارت افغانستان در انقره