• به اطلاع عموم محصلین افغانستان مقیم کشورترکیه

    به اطلاع عموم محصلین افغانستان مقیم کشورترکیه رسانیده می شود، محصلینی که در طول سال از رشته های مختلف فارغ می گردند، لطفاً کاپی اسناد (دیپلوم و ترانسکرپت) تائید شده بخش قونسلی این سفارت را به بخش فرهنگی و امور محصلان نیز تسلیم نمایند. تا بتوانیم ازین طریق از فراغت شما به مرکز اطلاع بدهیم. موفقیت شما آرزوی ما است.