• قابل توجه محصلین بورسیه ترکیه (YTB) !

  بخش فرهنگی و تحصیلی سفارت افغانستان مقیم ترکیه رسیده گی به امور محصلین افغان در ترکیه را بخش مسؤلیت کاری خود دانسته و خواهان تامین ارتباط نزدیک با محصلین میباشد. بنااً از عموم محصلین بورسیه ترکیه (YTB) تقاضامند است تا معلومات ذیل را همراه با سند برحالی خویش (Öğrenci Belge) الی ختم ماه فبروری سال روان به ایمیل آدرس () این سفارت بفرستند.

  نام و تخلص :

  رشته و سویه تحصیلی:

  محل تحصیل:

  شماره تماس:

  ایمیل آدرس: