• صدور پاسپورت برای محصلین

  به اساس قانون پاسپورت و هدایت وزارت امور خارجه فقط برای محصلین که از طریق وزارت تحصیلات عالی به وزارت خارجه معرفی گردیده است، پاسپورت جدید بعداز بررسی بخش قونسلی این سفارت در بدل تأدیه قیمت کتابچه پاسپورت صادر می گردد.

  این محصلین شامل کتگوری ذیل میباشد:

  1. تمام محصلین بورسیه دولت افغانستان که حامل پاسپورت تحصیلی هستند.

  2. آن عده از محصلین که از طریق وزارت تحصیلات عالی به وزارت خارجه معرفی گردیده اند.

  آنعده از محصلین که سال آخر تحصیلی خود را سپری می نمایند، شامل این کتگوری نمی باشند.

  قابل تذکر است محصلینکه با امکانات شخصی شان در ادارات تحصیلی ترکیه ثبت اند از این قاعده مستثنی بوده و آنها در بدل پرداخت قیمت معینه، میتوانند پاسپورت دریافت نمایند.